Contact Us

Contact Information

* Required Fields

Contact info


Corporate Address

7-9 (Zhongyacheng), Jinying Road, Xinglin, Jimei District , 361022, Xiamen, Fujian China